Sveinung Rudjord Unneland Spalter

Sveinung Rudjord Unneland
Med Andreas Vermehren Holm

I det uoversiktlige området der kunstnerens personlige interesser bryter sammen med samfunnet, arbeider Unneland med PhD prosjektet Urgent Affairs, Strange Empathy. Prosjektet springer ut fra hans erfaring med abstrakt maleri og spørsmål omkring dets legitimitet, muligheter og begrensninger. Utstillingen på Trykkeriet inngår som et ledd i dette arbeidet. I utstillingen fokusere Unneland på sammenstillinger. Derav tittelen Spalter, som beskriver både trekk i verkenes individuelle komposisjon, og måten arbeidene står i relasjoner til hverandre i gallerirommet. Det oppstår rom mellom elementene i spill. Avgrunner og kløfte, små rom avgjørende og usynlige på samme tid.

Parallelt med utstillingen samarbeider forfatter Andreas Vermehren Holm og Unneland med boken «Hvorfor ryster jeg?». I boken sammenstilles bilder fra deres reise igjennom Pompeii med tekster som berører tema som klimaangst og kollektive psykologiske fenomener, avstand til virkeligheten og den historiske dybde i antropocen-begrepet. Boken trykkes i samarbeid med Ubåt Press, Lord Jim Publishing, Virkelig Forlag og Foreningen Trykkeriet og vil i sin helhet presenteres mot slutten av utstillingen.

PhD arbeidet til Unneland forsøker å romme dilemmaet mellom å på den ene siden ønske å la det kunstneriske være informert av tidens krav, på den andre siden interessen for kunstneriske strategier langt på vei assosiert for det motsatte, som i malerisk abstraksjon og formalisme. I sistnevnte gis også ting en ikke kan sette ord på en viktig rolle og plass. I arbeidet ligger et ønske om en mottagelighet og oppmerksomhet ovenfor verden, samt en streng idealisme kombinert med en overveldende avmaktsfølelse. Når menneskets historie griper inn i naturhistorien, uforsettlig og uforsvarlig, må vi spørre, hva det er vi ser for oss når vi forestiller oss noe verdifullt? Hva er det som berører oss og hvordan griper dette inn i våre liv? Spørsmålene rommer problemstillinger knyttet til menneskets sansning av verden og om møtet med omgivelsene. Persepsjon og poetikk: Er det jeg eller grunnen under meg som rister?

fill outline half arrow